Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

1. Administrator

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EPG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216
1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1.2.1 listownie: ul. Mikołaja Reja 13/15 lok 216 ,81-874 Sopot
1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@epg.eco
1.2.3 telefonicznie: 58 380 31 41

2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@epg.eco

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

3.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą prowadzenia marketingu bezpośredniego
3.2 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą dotyczącą kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznej

4. Źródło pozyskania danych
Państwa dane zostały udostępnione przez firmę DWS PRO z siedzibą w Rzeszowie ul. Kilińskiego 2. Zestaw udostępnionych danych zawiera imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, miejscowość, powiat, gmina, województwo.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych będą:

5.1 podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:
- firmy odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych,
- hosting serwerów [Hetzner]
5.2 inni Administratorzy:
- firmy świadczące usługi prawne, audytowe
- firmy świadczące usługi kurierskie, posiadające status operatora pocztowego]

6. Przekazywanie danych do Państw Trzecich
W związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań firm mających swoją siedzibę poza obszarem EOG, istnieje prawdopodobieństwo przekazywania danych osobowych do Państwa Trzeciego. Administrator zawsze potwierdza aktywne uczestnictwo firmy współpracującej w Privacy Shield.

7. Czas przechowywania danych osobowych

7.1 do czasu wycofania udzielonej zgody, ale nie dłużej niż 30 dni
7.2 w przypadku zainteresowania propozycją współpracy do momentu zawarcia umowy
7.3 w przypadku zawarcia umowy przez okres konieczny do jej realizacji, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:

8.1 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii
8.2 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiot Współpracujący
8.3 cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8.4 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]

9. Podanie danych osobowych
Dane zebrane zostały na postawie udzielonej przez Państwa zgody w sposób dobrowolny, niemniej bez ich udostępnienia nie będzie możliwe przedstawienie propozycji współpracy w zakresie dotyczącym kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznej.

10. Bezpieczeństwo danych
Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa danych zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przygotowane w oparciu o mogące występować zagrożenia mające wpływ na prywatność.