Polityka prywatności - EPG

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Szymelfenig i Jeka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puck (zwana dalej SJ), ul. adres ul. Mikołaja Reja 13, 84-100 Puck, REGON:  363928442, KRS: 0000606929, (VIII wydział Gospodarczy KRS).

2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do SJ oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  SJ.

3. SJ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

 

Dane Osobowe

5. SJ przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi SJ oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług SJ oraz Produktów i usług partnerów handlowych SJ, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

6. SJ wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez SJ jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

  • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  • realizacji zamówień na Produkty i usługi SJ,
  • reakcji na informacje przesłane SJ z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług SJ oraz Produktów i usług partnerów handlowych SJ, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

8. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez SJ.

9. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług SJ oraz Produktów i usług partnerów handlowych SJ.

10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez SJ. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

12. SJ będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez SJ, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń SJ.

13. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

14. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

 

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.epg.eco i jej poddomen

15. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.epg.eco, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego

16. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.epg.eco/#kontakt wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług SJ (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług SJ oraz partnerów handlowych SJ)

17. SJ zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług SJ.

18. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.epg.eco, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  SJ i www.epg.eco.

19. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.epg.eco.

20. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

21. SJ nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Partnerzy

22. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do  SJ.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

23. SJ nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

24. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

25. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zmiany Polityki Prywatności

26. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://epg.eco/ W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

27. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę:  SJ nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do  SJ serwisu i newsletterów.