Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00

Ulga termomodernizacyjna w 2020 roku

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w ustawie o PIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym dające możliwość nowego odliczenia w podatku dochodowym tzw. ulgę termomodernizacyjną

Wydatki podlegające odliczeniu musza być poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego które:

- zmieniają całkowicie lub częściowo źródło energii na odnawialne– wykonanie i przyłączenie instalacji fotowoltaicznej  wraz z osprzętem

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

- dokonują zabiegów, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną na ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody użytkowej.

- ulepszają budynek w celu zmniejszenia zużycia strat energii pierwotnej przez lokalne sieci ciepłownicze.

Loading...

W prosty sposób dowiedz się:

ile będzie kosztowała Twoja instalacja?

ile pieniędzy rocznie oszczędzisz?

jak szybko uzyskasz zwrot z inwestycji?

 


Na jakiej powierzchni montowana będzie instalacja?

< wstecz

Jest to dach płaski czy skośny?

< wstecz

W jakim kierunku skierowana jest połać dachu, na której będzie montowana instalacja?


W jakim województwie mieszkasz?

Ta informacja pomoże nam wstępnie ocenić wydajność Twojej instalacji, ponieważ każde województwo charakteryzuje się innym poziomem nasłonecznienia


Ile miesięcznie płacisz za prąd?

Dzięki tej informacji będziemy mogli określić przybliżoną wartość rocznej oszczędności


W jaki sposób odbędzie się finansowanie inwestycji?

Ta informacja pomoże nam określić jak szybko zwróci się koszt inwestycji


Jeśli chcesz otrzymać szczegółową ofertę i wsparcie naszego konsultanta wypełnij poniższe dane:


$0
* Required

Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne które z zgodnie z ustawą dokonują termomodernizacji budynku mogą liczyć na odliczenie podatku dochodowego z kwoty nie przekraczającej 53 tysiące złotych. Odliczeniu podlegają podatki dochodowe liniowe (19%), według skali (17,75% lub 32% [od 2020 roku obowiązuje 17% i 32%]) oraz zryczałtowane (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% oraz 20%).

Ulga dotyczy wydatków poniesionych wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku jednorodzinnego (czyli nie posiadacza czy wydzierżawiającego), pod warunkiem że przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie kolejnych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Do ulgi kwalifikowane są budynki mieszkalne, jednorodzinne, wolnostojące albo budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie odrębną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego lub użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Ulga przysługuje również w sytuacji gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltanicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu. Odliczenie nie dotyczy budynków mieszkalnych w budowie. Właściciele nowych budynków mogą odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku, jednak budowa musi być formalnie zakończona.

Ulga przysługuje w przypadku przedsięwzięć, które zakończyły się lub zakończą nie później niż w okresie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli nie dochowa tego terminu, następuje zobowiązanie do zwrotu ulgi.

Katalog wydatków poniesionych przez inwestora został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Jaką kwotę można odliczyć:

Kwota odliczenia to max 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w poszczególnych budynkach. Czyli jeśli podatnik posiada dwa budynki jednorodzinne, których jest właścicielem limit będzie dotyczył przedsięwzięć w obydwu budynkach i nie można odliczyć w sumie więcej niż 53 000 zł

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, limit dotyczy każdego z małżonków z osobna. Każdemu ze współmałżonków przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

W przypadku współwłasności ułamkowej nie stosuje się proporcji. Oznacza to, że jeśli budynek jednorodzinny jest własnością dwóch osób, to każda z nich ma prawo do odliczenia w wysokości 53 000 zł.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT nie korzystającego ze zwolnienia z tego podatku. Za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz VAT, o ile ten podatek nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenie dotyczy więc wyłącznie materiałów i usług zakupionych od podatników VAT (nie zwolnionych).

Za kwotę wydatku uważa się kwotę brutto (czyli wraz z podatkiem VAT)

W przypadku sfinansowania inwestycji ze środków uzyskanych z kredytu, który to kredyt w całości spłaca podatnik odliczenie nie przysługuje.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonujemy w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28), za rok  w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w dochodzie w danym roku, podlega odliczeniu w latach kolejnych, nie dłużej niż w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli podatnik składa dwa zeznania np. PIT-37 i PIT-28 może dokonać odliczenia w dowolnej proporcji w obydwu zeznaniach.

Odliczenia dokonujemy od podstawy obliczenia podatku w danym roku podatkowym.

By skorzystać z ulgi na termomodernizację podatnik powinien wypełnić PIT/O. Załącznik PIT/O nie jest samodzielną deklaracją podatkową, składać go należy łącznie z drukiem PIT. PIT/O może być składany z zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Nowa wersja PIT/O zawiera wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, w którym można wpisać odliczenie od dochodu do kwoty 53 tys. zł. Małżonkowie rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37 łącznie wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. Gdy rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie dla siebie. 

Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy. W ustawie o ryczałcie ulga termomodernizacyjna znajduje swoje umocowanie w art. 11. 

Więcej informacji o uldze znajdziesz na stronie Ministerstwa tutaj.

Szybki kontakt

Biuro obsługi klienta czynne:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00

 

6 i 7.01.2022r. - biuro nieczynne

Dane firmy

ul. Mikołaja Reja 13/15
lok. 216, piętro 1
81-874 Sopot

REGON: 363928442
NIP: 5871706119
KRS: 0000606929

Copyright © 2023 epg.eco | Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by getknow